مدیر مالی مجازی جریان نقدی، بودجه بندی و برنامه ریزی مالیاتی را پیش بینی میکند؟

بله و وضعیت مالی شما را کنترل می نماید.

عملیات حسابداری به شکل روزانه میباشد؟

بله

چگونه ما را در جریان آخرین وضعیت مالی قرار می دهید؟

ما روزانه عملیات حسابداری شما را انجام می دهیم و شما را در جریان آخرین وضعیت چک ها و مانده حساب های مالی قرار می دهیم تا بازخوردی واقعی و به روز از واحد تجاری خود داشته باشید.