همانند اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی نیز نیازمند انجام تکالیف مالی و مالیاتی خود می باشند. از این رو مرکز حسابداری مجازی ایران خدمات اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی را به اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل پیشنهاد می نماید.